I. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

1.1.Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.

II. PODMIENKY DODANIA PREDMETU KÚPY

2.1 Predávajúci dodá Predmet kúpy v súlade so všeobecne závesnými predpismi a podmienkami tejto zmluvy.

2.2 Kupujúci týmto prehlasuje, že je oboznámený s podmienkami kúpy. Tieto podmienky sú pre neho zrozumiteľné a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje Predmet kúpy zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené hradí kupujúci.

2.4 Predmet kúpy bude dodaný podľa stanoveného času daného vybraného produktu kupujúceho od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Tovar po objednaní si môže zákazník vyzdvihnúť aj priamo v prevádzke spoločnosti HEAT-MONT, s.r.o. – Zákamenné, v pracovnom čase: Pondelok až Piatok od 7:00 do 16:00 hod

2.5 O doručení  tovaru predávajúci bude kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky, na základe informácii od kupujúceho.

2.6 Prepravu Predmetu kúpy zabezpečuje predávajúci pomocou zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou,na základe zvoleného typu prepravy zákazníka.

2.7 Doba dodania skladového tovaru je 3-5 dni. Tovar, ktorý nie je skladom, ale na objednávku sa dodáva v lehote do 3-4 týždňov. O presnom termíne dodania bude predávajúci kupujúceho vopred informovať.

2.8 Predajca upozorňuje, že výrobky ponúkane na stránke www.zohrejvodu.sk (vo väčšine prípadov) nie sú samostatne funkčnými celkami a pre svoju prevádzku a uznanie záruky môžu vyžadovať montáž dodatočných prvkov, zabezpečovacích zariadení, odbornú inštaláciu, odborné revízie, preškolenie, uvedenie do prevádzky.Tieto požiadavky sú vždy uvedené v návode na použitie k daným zariadeniam a uvedené služby a zariadenia nie sú zahrnuté v cene výrobku.Uvedené služby vždy zabezpečuje príslušným zákonom alebo výrobcom stanovená odborne spôsobilá osoba.

2.9 Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške (10 % – 100 % podľa druhu tovaru).

III. REKLAMAČNÝ PORIADOK

3.1 Na samotný predávaný tovar sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov.Pri objednaní montáže tovaru sa sťahuje záruka na prácu 24 mesiacov.Záručná doba je garantovaná výrobcom tovaru.

3.2 Pri preberaní je potrebné tovar poriadne skontrolovať, ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju kupujúci neprevziať.

IV. ZRUŠENIE ZMLUVY

4.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim za podmienok a spôsobom upraveným v Zákone o ochrane spotrebiteľa. Prepravu na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

4.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa predmetom ktorej je najmä:

  1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
    b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
    c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4.3 Predávajúci má nárok na odstúpenie od zmluvy v prípadoch ak:

  1. kupujúci predloží neplatné, prípadne sfalšované doklady alebo údaje.

4.4 Podmienky vrátenia tovaru:
Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a ak je to možné vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Upozorňujeme, že zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Reklamácie sú vybavované:

telefonicky (v pracovných dňoch od 7:00 do 16.00 na telefónnom čísle 0919 123 599 )
e-mailom (info.heatmont@gmail.sk)
poštou (Športová ulica 170/12, 029 56, Zákamenné )

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
  2. Po prijatí objednávky predávajúci preverí dostupnosť a cenu objednaného tovaru a zákazníkovi objednávku potvrdí e-mailom alebo telefonicky.
  3. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
  4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Zákamennom dňa 1.2.2022